می خواهم از آه برایت چاه بسازم ، می دانی چه چاهی ؟ همان چاهی که نداری ! می ترسم چاه یارای شنیدن آه تو را نداشته باشد ، چاه چه کند با چنین آهی ؟؟!!

علی نیز آه نمی کشید ، آه نمی کشید که چاه داشت ، فقط می گفت ، درد دل می کرد ، تو نیز درد دل کن ، آه نکش سر چاه دنیا که اگر ویران شود ، دنیا ویران می شود . اما این بار می خواهم از تو آه طلب کنم ، بر سر یزیدیان ، آهی لازم است شمر ذی الجوشن را تا دست بردارد از بریدن سر دلمان !! آهی لازم است تا جاهی را ویران سازد ، جاهی که بزرگیش قدر چاه هم نیست ، آهی باید بر سر قرآن پاره کنان و قرآن سوزان ...

پس چرا آه نمی کشی ؟ چاه که سهل است اقیانوس نیز گنجایش درد دل تو را ندارد ، بسا که حرف برای گفتن داری ، بسا که درد داری !

ای کاش علی (ع) وصیت می کرد بعد از مرگم چاه مرا به مهدی بدهید...

راه می خواهم ، شاهراه می خواهم ، راهی که به چاهی ختم شود ، چاهی که به آهی ختم شود ، آهی که به جایی ختم شود و جایی که عدم است ، عدم هر چه معاند و کافر است . اما من آه می کشم ، آه می کشم از چاه نداشته ات ، آه می کشم از آه نکشیده ات . می خواهم برایت چاه شوم ، چاه آه ! می آیی با من درد دل کنی ؟ قول می دهم عین چاه باشم ، به هیچ کس نگویم ، همیشه ساکت باشم ، عمیق باشم و هیچ وقت پر نشوم . می آیی من چاهت شوم ؟؟!!

ماه هم در فراق تو آه می کشد ، این آه آنقدر عمیق بود که به ما ، هم آموخت که باید برای تو اشک ریخت و ناله کرد و آه کشید ، برای تو جان را ، حتی قابلش را هم باید ناقابل پنداری ، جسمت را کاملا در راهش فدا کنی ، آبرویت را به حسابش بگذاری و آنچه را باید بگویی ، بگویی .

او نماز فطر اشک می ریخت ، نمی خواهم تفسیر کنم اما هر چه که هست رازی است بین تو و او . گاهی تنها اشک می تواند مشق شود و عشق را مشق کند و زبان از این حرف ها انگشت به دهان بماند .

آقا ! امروز آنانکه تو را تنها گذاشتند ، ماه را هم دارند تنها می گذارند ، بیا و به آه ماه رحمی کن

 --------------------------------------------------------------------------------------------

پانوشت 1 : دیدار یک دوست جدید گاهی می تواند آنقدر در روحیه انسان تاثیر گذار باشد که در روحیه من ! دوستی را ملاقات کردم که به اندازه ی خستگی هایم روحیه گرفتم ، یکی از فعالان سایبری که همه تان می شناسید . جایتان خالی ، دیداری بسیار خوب و صمیمی بود .

پانوشت 2 : چند روزی را همراه مرتضی ( بچه مثبت ) مهمان امام رضا هستیم و از جوار بارگاه ملکوتی حضرت ، داریم آپ می کنیم . جایتان خالی بسیار شلوغ است بهشت زمین ! نائب الزیاره همه شما هستیم .