من می خواهم امر به معروف و نهی از منکرو برسنت جدم و پدرم علی بن ابی طالب قدم بردارم. همانا سنت پیامبر مرده و بدعت زنده شده است، پس اگر گوش به سخنم باشید، راه هدایت را به شما می نمایانم...


ادامه مطلب ...