چــادر زینب روایت می کند          حفظ عفت را حکایت می کند

روز محشر از زنان بدحجاب          حضرت زینب شکایت می کند