مطلع شدیم رئیس دانشگاه ذکر شده در پست قبلی پاک تر از این حرف هاست . همه کارها حساب شده و پاک است . از ایشان طلب حلالیت کرده و این مطلب را به اطلاع خوانندگان پست قبلی می رسانم .